Privacy & Cookie beleid

PRIVACY & COOKIE POLICY ARBO ADVOCATEN

1. OVER ARBO ADVOCATEN 2
2. HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS 2
Juridische dienstverlening 4
Naleving van wetgeving en reglementering van toepassing op de advocatuur 4
Bedrijfswebsite 5
Cliënt intake, opstart dossier en dossierbehandeling 5
Klantenafspraken 5
Klanten facturatie en boekhouding 5
Verplichte anti fraude maatregelen 6
3. HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IN UW OPDRACHT 7
4. HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS 7
5. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID 8
6. WEBSITE EN COOKIES 9
1. Wat zijn cookies? 9
2. Uw rechten met betrekking tot je gegevens 9
3. De gebruikte type cookies en hun doelstellingen 9
4. Cookies verwijderen 10
7. SOCIALE MEDIA 10
8. JE RECHTEN UITOEFENEN 12
9. GEGEENSBESCHERMINGSAUTORITEIT 13

1. OVER ARBO ADVOCATEN

Wij zijn Arbo advocaten met adres Beukenlaan 120 – 2850 Boom in België en met ondernemingsnummer BE0895097093.
Wij hechten belang aan uw privacy en telkens wanneer we uw persoonsgegevens
behandelen doen we dit in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR
(General Data Protection Regulation) en de nationale wetten die handelen over het
verwerken van persoonlijke gegevens.
De privacywetgeving verplicht ons om de informatie die we in deze privacyverklaring
meedelen voor jou toegankelijk te maken. Deze privacyverklaring verduidelijkt welke
maatregelen we nemen om uw privacy te beschermen wanneer jij onze diensten of
producten gebruikt en welke rechten jij hebt.
Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken zijn wij in de meeste gevallen de
“verwerkingsverantwoordelijke”. Dit betekent dat wij het doel van en de middelen voor
de verwerking bepalen.
Door onze diensten en/of producten aan te schaffen geeft u aan ermee akkoord te
gaan dat we sommige persoonlijke gegevens over jou verzamelen en verwerken in
overeenstemming met het doel beschreven in onze privacyverklaring. We nodigen u
uit om deze verklaring aandachtig te lezen.
Jeroen Baert is onze privacy coördinator die u kan bereiken via baert@arbo-advocaten.be voor alle vragen die u zou hebben of om uw rechten uit te oefenen. Het is mogelijk dat deze verklaring in de toekomst nog aangepast wordt. We vragen u dan ook om de privacyverklaring op regelmatige basis terug te lezen.

2. HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Persoonlijke data of persoonsgegevens betekent alle informatie over een individu die
kunnen toelaten om die persoon te identificeren. Het gaat hier niet om gegevens waar
de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens). Wij proberen zo weinig mogelijk
persoonlijke gegevens te verzamelen om onze doelen te bereiken.
We houden ons aan de databeschermingswetten die vereisen dat de persoonsgegevens die we over jou verwerken :
– Enkel worden verzameld voor geldige doeleinden die we duidelijk aan jou hebben
uitgelegd.
– Op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden gebruikt en dus
worden gebruikt op een manier die toereikend is, ter zake dienend is, en beperkt
is tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
– Accuraat zijn en zo nodig worden geactualiseerd, niet langer worden bijgehouden
als nodig is voor de doeleinden waarover we u verteld hebben en veilig worden behandeld.
Het is mogelijk dat wij bepaalde informatie aan jou vragen om het voor jou mogelijk te maken om onze goederen of diensten aan te kopen of te gebruiken. Als wij uw persoonlijke informatie op een andere manier verkrijgen dan vermelden we dat in deze privacyverklaring. Als u vragen hebt, aarzel niet om onze privacy-coördinator te contacteren.

Meer in het bijzonder zullen we sommige of alle van de volgende data-elementen
verzamelen :
– Adres van het onroerend goed
– Anti terrorisme gegevens
– Anti witwasgegevens
– Arbeidsvergunning
– BTW nummer
– Bankrekening
– Bedrijfsadres
– Beroep
– Betaalhistoriek
– Betalingsoverzicht, klantenrekening
– Burgerschapsnummer, rijksregisternummer…
– DAC6 data
– Datum & tijd
– Datum in dienst
– Elektronische identificatiegegevens
– Financiëel profiel
– Foto’s / beelden
– Geboortedatum / Leeftijd
– Gender
– Handtekening
– Huwelijkse staat
– Identiteitskaart
– Inhoud van correspondentie
– Klanten zorgvuldigheidsgegevens (AKL, KYC, CDD)
– Klantendossier
– Loon- en remuneratiegegevens
– Naam van de betrokken partij
– Naam van de klant
– Nationaliteit
– Omstandigheden van de claim / zaak
– Ondernemingsnummer
– Opleidingsgraad / diploma’s
– Pensioengegevens
– Persoonlijk emailadres
– Persoonlijk telefoonnummer
– Persoonlijke informatie over familie
– Professioneel telefoonnummer
– Rijbewijs
– Samenstelling gezin
– Strafrechtelijk verleden of strafrechtelijke feiten.
– Taal of talen
– Thuisadres
– Ultimate Beneficial Owner (UBO) gegevens
– Verzekeringsgegevens
– Vrijetijdsbesteding en interesses
– Werk emailadres

Aangezien we u helpen met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van uw rechtspositie en/of een rechtsvordering is het mogelijk dat we specifieke en gevoelige informatie zullen moeten verzamelen en verwerken. Wij zullen deze informatie enkel aanwenden wanneer die dienstig is voor het bereiken van het mandaat dat jij ons hebt gegeven. Alle informatie wordt uiteraard met de meest strikte vertrouwelijkheid behandeld. Elk personeelslid dat toegang heeft tot deze gegevens zal de vertrouwelijkheid van deze gegevens respecteren.
Wij rekenen erop dat jij ons correcte gegevens bezorgt. Laat ons weten wanneer gegevens veranderen, zodat wij alle gegevens actueel kunnen houden. De verwerking van gegevens moet ons toelaten om onze diensten en producten te leveren, om onze diensten en producten die voor jou beschikbaar zijn continu te verbeteren en om ze aan te passen aan uw noden. Meer in het bijzonder verrichten we de volgende verwerkingen :

Juridische dienstverlening

Beschrijving: Het verlenen van juridische diensten aan cliënten
Doel: De verdediging en bijstand in rechte van cliënten, het opstellen van juridische akten
Rechtsgrond: Contract
Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
De data werd verkregen in de EU

Naleving van wetgeving en reglementering van toepassing op de advocatuur

Beschrijving: verplichtingen in het kader van de witwaspreventie- en antifraudewetgeving, uitvoering van een gerechtelijk of administratief bevel of naleving van de reglementering van de Orde van Vlaamse of Franstalige Balies
Doel: Vervullen van specifieke wettelijke verplichtingen
Rechtsgrond: Legal obligation
Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
De data werd verkregen in de EU

Bedrijfswebsite

Beschrijving: Bedrijfswebsite die kan bezocht worden door cliënten, prospecten en allerhande derden
Doel: Cliënten en prospecten informeren
Rechtsgrond: Legitimate interests
Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
De data werd verkregen in de EU

Cliënt intake, opstart dossier en dossierbehandeling

Beschrijving: Opstart van een cliëntendossier en de behazndling ervan conform de instructies van de cliënt.
Doel: Leveren van de diensten aan de cliënt
Rechtsgrond: Contract
Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
De data werd verkregen in de EU

Klantenafspraken

Beschrijving: Registratie van klantenafspraken op papier of op computer
Doel: Beheer van de beschikbaarheid / kalender
Rechtsgrond: Contract
Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
De data werd verkregen in de EU

Klanten facturatie en boekhouding

Beschrijving: Berekening van het verschuldigde ereloon of vergoeding, verzorgen van facturatie en verkrijgen van betaling
Doel: Zorgen voor correcte betaling
Rechtsgrond: Contract
Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
De data werd verkregen in de EU

Verplichte anti fraude maatregelen

Beschrijving: Anti fraude informatie opgelegd door de wet
Doel: Zorgen voor conformiteit met anti fraude regelgeving
Rechtsgrond: Legal obligation
Bewaringstermijn: Vanaf beëindiging contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie
De data werd verkregen in de EU

Bij deze verwerkingen zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke. Als jij voor een bepaalde verwerking toestemming hebt gegeven, dan hebt u steeds het recht om deze toestemming in te trekken.
Als u niet wil dat uw gegevens worden verwerkt, contacteer ons dan zodat we samen kunnen evalueren of een contractuele relatie tussen ons mogelijk is en of het voor jou mogelijk is om onze goederen en/of diensten te blijven gebruiken. Wij behandelen ook gegevens van leveranciers. Wanneer we gegevens verzamelen, verwerken en opslaan over onze leveranciers, willen we ervoor zorgen dat we alleen gegevens verzamelen, verwerken en opslaan die we echt nodig hebben en die we op deze manier mogen verwerken. In onze omgang met onze leveranciers verzamelen, verwerken en bewaren we doorgaans de naam, het werk emailadres en het werktelefoonnummer van de persoon / personen die met ons communiceren. Ook verzamelen, verwerken en bewaren we het btw-nummer van onze leveranciers. Als we voertuigen van onze leveranciers voorzien van parking of toelaten op ons terrein, dan kunnen we het kentekennummer en tijdsgegevens van het bezoek verzamelen, verwerken en opslaan indien dit nodig is voor redenen van organisatie of veiligheid. De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst. Wij hanteren veiligheidsmaatregelen die functioneel en technisch in overeenstemming met beste standaarden in de sector. Wij bewaren de gegevens gedurende de verjaringstermijn en / of verjaringstermijnen relevant voor juridische actie.


3. HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IN UW OPDRACHT

De specifieke aard van het werk dat wij voor jou verrichten zorgt ervoor dat wij mogelijk voor jou aangiftes, neerleggingen, medelingen, etc. moeten doen die opgesteld worden op basis van persoonsgegevens van anderen, die jij ons bezorgt. In dat geval zijn wij de verwerker en ben jij de verwerkingsverantwoordelijke. Wij zullen uw instructies voor de verwerking, mogelijke onder aanneming, het lot van de gegevens bij het einde van de overeenkomst en de mogelijke doorgifte van gegevens uitvoeren. Wij zullen ook de nodige veiligheidsmaatregelen nemen en u bijstaan in het nakomen van uw verplichtingen in het kader van de GDPR.

4. HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Het is mogelijk dat wij met derde partijen moeten werken om bepaalde diensten of producten te kunnen leveren zoals IT partners, verzekerings partners, accountancy partners, juridische adviseurs…. Meer in het bijzonder behouden wij ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens met deze partners te delen :
– Amlin Insurance omdat ze optreden als gegevensverwerker voor:
o Verzekeringen (Naam van de klant, Omstandigheden van de claim / zaak, Naam van de betrokken partij, )
– Vanbreda Risk & Benefits omdat ze optreden als gegevensverwerker voor:
o Verzekeringen (Naam van de klant, Omstandigheden van de claim / zaak, Naam van de betrokken partij, )
– Balie provincie Antwerpen omdat ze optreden als gegevensverwerker voor:
o Beroepsregels en deontologie (Naam van de betrokken partij, Omstandigheden van de claim / zaak, )
– Linkedin Ireland omdat ze optreden als gegevensverwerker voor:
o Sociale media – Linkedin (Elektronische lokalisatiegegevens, Foto’s / beelden, Naam van de betrokken partij, Datum & tijd, )
– Integr8rs omdat ze optreden als gegevensverwerker voor:
o IT support (Naam van de klant, Persoonlijk emailadres, Elektronische identificatiegegevens, )
– Urom NV omdat ze optreden als gegevensverwerker voor:
o IT support (Naam van de klant, Persoonlijk emailadres, Elektronische identificatiegegevens, )
– Hypodroom omdat ze optreden als gegevensverwerker voor:
o Verzekeringen (Naam van de werknemer, Omstandigheden van de claim / zaak, Naam van de betrokken partij, )
– Ackmo omdat ze optreden als gegevensverwerker voor:
o Boekhouding (Naam van de klant, Thuisadres, Bedrijfsadres, Naam van de werknemer, BTW nummer, Betalingsoverzicht, klantenrekening, Naam van de betrokken partij, )
– Sodiwe omdat ze optreden als gegevensverwerker voor:
o Lonen en remuneratie werknemers (Verlof / vakantiedagen, aanwezigheid op het werk, Bankrekening, Datum in dienst, Thuisadres, Dagen ziekteverzuim, Naam van de werknemer, Loon- en remuneratiegegevens, Geboortedatum / Leeftijd, Huwelijkse staat, )
In het kader van een procedure kan het mogelijk zijn dat we deze persoonsgegevens delen, in voorkomend geval, met hoven en rechtbanken, gerechtsdeurwaarders, het Openbaar Ministerie en politionele instanties. Daarnaast delen wij deze persoonsgegevens, in het kader van de behartiging van de belangen van de cliënt, met de advoca(a)t(en) van de tegenpartij of met de tegenpartij wanneer deze optreedt zonder bijstand van een advocaat of desgevallend met een vervangende advocaat. Als wij de bijstand nodig hebben van een derde partij zoals een deurwaarder, een notaris of een andere professional, dan zullen wij uw toestemming vragen over welke derde partij moet geconsulteerd worden en over welke data met deze partij moet gedeeld worden. In ons beroep komt het soms voor dat een termijn of enige andere vorm van tijdsdruk verhindert dat we jou vooraf toestemming vragen. In dit geval zullen we naar best vermogen oordelen en de gedeelde gegevens tot het strikt noodzakelijke minimum beperken. We zullen u in ieder geval zo snel mogelijk informeren over de derde partij die we hebben geraadpleegd en de gegevens die die we daarmee gedeeld hebben en zullen u vragen om te bevestigen dat jij akkoord gaat met de actie die we voor jou hebben ondernomen. Ingevolge een rechterlijke uitspraak kunnen wij eveneens gehouden zijn om deze persoonsgegevens te delen met een technisch raadsman, een expert of een gerechtelijk mandataris (i.e. notaris, gerechtelijke bewindvoerder, …) die bij vonnis of arrest is aangesteld. Als we uw persoonlijke gegevens ontvangen van een derde partij die jou naar ons verwijst, gaan we ervan uit dat deze gegevens rechtstreeks van jou of met uw toestemming zijn verkregen. Mocht dit niet het geval zijn, laat ons dit dan direct weten. Wanneer u zich verzet tegen het delen van uw data, vragen we u om contact met ons op te nemen zodat we samen kunnen evalueren of een contractuele relatie tussen ons mogelijk is en of u verder van onze diensten en/of goederen kan gebruik blijven maken.
Houd er rekening mee dat we wettelijk verplicht kunnen zijn om bepaalde gegevens te verwerken en mogelijks door te geven aan de relevante autoriteiten. Aangezien dit een wettelijke verplichting is, kunt u geen bezwaar maken tegen deze overdracht.

5. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Wij willen uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk bewaren en hebben veiligheidsprocedures opgezet om verlies, misbruik of verandering van deze persoonlijke gegevens te vermijden. Deze procedures zijn functioneel en technisch in overeenstemming met de beste standaarden in de sector.

6. WEBSITE EN COOKIES

1. Wat zijn cookies?

Arbo advocaten maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken. Elke keer dat u onze website bezoekt zal de webserver ook automatisch het IP-adres en/of uw domeinnaam verwerken.
Het is mogelijk dat wij links publiceren naar websites die eigendom zijn van anderen en die door deze anderen worden beheerd. Als u op zo’n link klikt zal u naar een andere website navigeren. Zorg er steeds voor dat u de privacyverklaring van deze andere website leest en begrijpt, aangezien die kan verschillen van onze privacyverklaring. Als u zich niet zeker voelt, of niet akkoord kan gaan met de privacyverklaring, raden we u aan om de betrokken website onmiddellijk te verlaten.
2. Uw rechten met betrekking tot je gegevens

U hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast hebt u recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via info@arbo-advocaten.be. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.

3. De gebruikte type cookies en hun doelstellingen

Wij gebruiken de volgende type cookies:
– Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruiksvriendelijker voor de bezoeker. Bijvoorbeeld: we slaan uw inloggegevens op of wat je in je winkelmandje hebt gestopt. (indien van toepassing)

– Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of u de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

o Het aantal unieke bezoekers
o Hoe vaak gebruikers de site bezoeken
o Welke pagina’s gebruikers bekijken
o Hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken
o Bij welke pagina bezoekers de site verlaten

– Eigen Tracking cookies: hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke.

– Site improvement cookies: hiermee kunnen we verschillende versies van een webpagina testen om te kijken welke pagina het beste wordt bezocht.

4. Cookies verwijderen

U kan cookies te allen tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kan u uw internetbrowser zodanig instellen dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. U kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als u de cookies in uw browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website.

Wees er wel van bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u de website helemaal niet meer kan bezoeken.

7. SOCIALE MEDIA

Als u de sociale media functies zoals bijv. “like-” of “share-”knop die mogelijk op onze website staat gebruikt, of als u onze sociale mediapagina bezoekt, weet dan dat u persoonsgegevens door het sociaal mediaplatform zullen verwerkt worden. Bij deze verwerking beschouwt de Europese regulator ons en het sociaal mediaplatform beide als gezamenlijke gegevensverwerkingsverantwoordelijken, wat betekent dat wij gezamenlijk bepalen waarom en hoe uw persoonlijke data wordt verwerkt. Hoe wij uw persoonlijke data verwerken, vindt u terug in deze privacyverklaring. Informatie over de verwerking door het betrokken sociaal mediaplatform, kan u terugvinden in hun privacyverklaring. We vragen u om de privacyverklaring van het sociaal mediaplatform goed te lezen vooraleer u de sociale media-items op onze pagina of onze pagina op het sociaal mediaplatform bezoekt.
Als we een evenement houden zoals een netwerk evenement, openingsevenement, première etc., kunnen er fotografen of videografen aanwezig zijn. De foto’s en video’s die ze maken zijn bedoeld om te worden gebruikt in marketingmateriaal en / of gepubliceerd te worden op onze sociale mediapagina’s. Wanneer u niet het hoofdonderwerp van deze materialen bent, is de richtlijn van de gegevensbeschermingsautoriteit dat uw expliciete toestemming in kader van GDPR niet is vereist. Mocht u zich echter verzetten tegen het gebruik van materialen waarop u bent afgebeeld, laat het ons dan weten.

8. JE RECHTEN UITOEFENEN

Conform de General Data Protection Regulation (GDPR) / Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG) hebt u het recht om :
Toegang te vragen tot uw persoonsgegevens (het recht van inzage van de betrokkene). Dit laat u toe om een kopie van de persoonsgegevens die we over jou bijhouden te ontvangen.
Verbetering te vragen van de persoonsgegevens die we over jou bijhouden. Dit laat u toe om onvolledige of onjuiste informatie die we over u bijhouden te verbeteren.
De wissing van uw persoonsgegevens te vragen. Dit laat u toe om ons te vragen al uw persoonsgegevens te verwijderen wanneer er geen geldige reden is om deze nog verder bij te houden. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen wanneer jij gebruikt hebt gemaakt van uw recht om u te verzetten tegen een bepaalde verwerking (zie hieronder).
U te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer wij ons baseren op ons gerechtvaardigd belang (of dat van een derde partij) en u omwille van uw bijzondere situatie u wil verzetten tegen de verwerking op deze basis. U hebt ook het recht om u te verzetten wanneer we uw persoonsgegevens verwerken voor doeleinden van directe marketing.
De beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Dit stelt jou in staat om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten, bv. wanneer u vragen hebt over de accuraatheid van de gegevens of de reden van de verwerking.
Op elk moment uw toestemming voor een verwerking in te trekken.
Niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit.
Uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen.
In sommige gevallen zullen we genoodzaakt zijn om aan jou meer bijzondere informatie te vragen zodat we uw identiteit kunnen bevestigen en ervoor kunnen zorgen dat uw recht op toegang tot informatie (of de uitoefening van gelijk welk ander van uw rechten) correct wordt uitgeoefend. We nemen deze maatregel om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie niet wordt vrijgegeven aan een andere persoon dan uzelf of aan enige andere persoon die geen recht heeft om dit te ontvangen. U kan uw rechten uitoefenen door onze privacy-coördinator Jeroen Baert
te contacteren via baert@arbo-advocaten.be of via het adres van het bedrijf :
Arbo Advocaten BVBA
T.a.v. Jeroen Baert
Beukenlaan 120
2850 Boom

9. GEGEENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Elke klacht of commentaar kan u zich richten tot de gegevensbeschermingsautoriteit op
het volgende adres :
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel http://gegevensbeschermingsautoriteit.be